top of page

REFERAT ÅRSMØTE NORSK PINTOFORENING STARUM 24 MARS 2012 

1. Godkjenning av innkallelse og saksliste


Årsmøtet godkjenner innkallelse og saksliste.


2. Valg av møteleder, referent, møtevitner og tellekorps.


Møteleder Vigdis Aarestrup. Referent Irene Ulset. Møtevitner Hanne Magnussen og Cecilie Hauen. Nicole Haagensen og Vigdis Aarestrup er tellekorps og det er 8 deltagere på årsmøtet. Betalende medlemmer på årsmøtet er 6 stk. Cecilie Hauen og Hanne Magnussen ble valgt til å underskrive Årsmøtet referatet.


3. Årsmelding v/ Vigdis Aarestrup.


Årsmeldingen ble lest opp og årsmøtet fant ut at vi måtte endre på antall mottatte bedekningslister, Duke hadde 7 hopper, Bojek 5 hopper og det ble født 3 føll etter Bojek.


4. Årsregnskap v/ Irene Ulset.


Årsregnskapet ble godkjent.


5. Budsjett


Budsjettet ble godkjent.


6. Innkomne saker


Ingen innkomne saker til styret


7. Valg av styret


• Leder Vigdis Aarestrup


• Nestleder Irene Ulset


• Styremedlem Sekretær Linn Langset


• Styremedlem Web sidene Camilla Homme


• Styremedlem PP Cecilie Hauen


• Varamedlem Nicole Haagensen


• Ungdomsspalten Connie Aarestrup


• Jennifer Haagensen stiller som aktivitets koordinator.


• Revisor var ikke funnet før årsmøtet og vi ble enige om å godkjenne denne i ettertid. Revisor er nå funnet og vi gleder oss over at Ann-Katrin Olsen tar på seg denne oppgaven.


8. Ny revidering av avlsplanen


Barock Pinto er mer enn Frieser blandinger, skal vi godkjenne PRE, Lusitano og Andalusier?


Barock Pinto ridehest typer, 5 stk er enige om at vi går for dette, men at vi kontakter de foreningene det gjelder for å høre hva de mener og synes om å blande disse rasene inn i Barock Pinto.


9. Fastsette kontingent


Den forblir som den er.


10. Eventuelt


• Fordeling av arbeidsoppgaver. Ble gjennomgått på årsmøtet.


• NPF type sertifikat. Styret ble enige om å lage disse.


• Forslag fra Jennifer som vil bli tatt opp på neste styremøte:


Ensfargede hingster stilles til kåring? Hva mener NPF om dette?

bottom of page