Norsk Pintoforening

Click here to edit subtitle

Referat fra fellesmøte for avlsorganisasjonene 19-20 feb. 2016

Vigdis Aarestrup og undertegnende, Tone-Lise Duaas, møtte som representanter for pintoforeningen. Det var representanter fra 11 forskjellige avlsorganisasjoner tilstede.

*Frammøte Garder kurs og konferanse senter, fredag kl 12.00 til lunch.

*Etter lunch ønsket Tore Kvam, spesialrådgiver NHS, velkommen.

Og informerte litt om møte, før han foretok et opprop.

*Hver organisasjon informerte kort om erfaringer etter at kåringsforskriften falt bort i 2015.

Alle hadde beholdt kåringen tilmerket lik det den var tidligere.

NPA har en ordning med avlslisensierte hingster, som et trinn 1 mot en frivillig kåring. Absolutt en spennende ordning.

Araberhestforeningen kunne også fortelle at de ikke har, og aldri har hatt, et krav om kåring, alle hester med full stamme kan avles på, pga internasjonale regler.

*Fredrik Andersen, senior rådgiver, Mattilsynet, informerte om det planlagte nye nasjonale hesteregisteret, som kommer som et resultat av Eus forordning 2015/262, revisjon av hestepassforskriften.

Sverige og Danmark har startet ordninger pr 01.01.16, da de er EU medlemmer, her i Norge forventes ordningen i gang etter 01.07.16.

Mye spørsmål og diskusjon rundt tolkningen av forordningen.

Mette Hansson kom med gode ideer til gjennomføring, bla ved tilstedeværelse på stevner, så folk kan registrere importert hest i en dropin stand, da de allikevel har passet med seg på stevnet.

*Struktur og rammer i hesteavlen i Danmark- slik gjør vi det

Ved Jørgen Kold, sjef ved Seges Heste, Danmark.

Da Jørgen var forhindret fra å fly til Norge, foregikk dette på Skype, noe som fungerte veldig godt. Vi fikk også 3 for prisen av 1, da avlskonsulenten i Seges og registrator og var med.

Danmark har hatt en halvering av fødte føll fra 2008 til 2015, men ser en liten økning for kommende år.

Danmark har ca 170 000 hester, 15.000 årsverk, ca hver tiende hest skaper ett årsverk.

Hele den Danske hestesektoren er samlet i : Forum for hestevelferd

-Produsenter/oppdrettere Seges, ligner på vårt NHS

-Dansk rideforbund

-Dyrlege forening

-Hestens vern

-Dyrenes beskyttelse

Disse møtes 3 ganger i året, det ene møte er en åpen samling, hvor presse og publikum er tilstede, og forumet informerer om hva de har gjort siste året.

Avlskonsulenten i Seges informerte om avlsplaner, utstillinger og kåringer, noe jeg synes ligger tett opp mot det norske opplegget.

De jobber med å gå over til linjærregistrering på utstillingene, i stede for det nåværende, som ligner på de norske dommerskjemaene.

Registrator i Seges informerte om sitt arbeid, og regler for stambokføring.

Og om hvordan de har løst oppgaven med nasjonalt hesteregister, som Seges har ansvaret for i Danmark.

* Middag og small talk J

 

Lørdag startet vi opp 08.30, og i dag måtte Vigdis stå over pga lungebetennelse.

 

*Klagenemnd på kåringsavgjørelser, ved Nils Dalseide.

Da vi hadde lovpålagt kåringsbestemmelser var det også en rett å kunne klage på avgjørelser til en klagenemnd. Denne ble opprettet ca 1996, med tre faste medlemmer. Jurist Nils Dalseide, (riksmeklingsmann og sorenskriver), og to veterinærer fra Aas. Pluss forskjellige representanter fra de forskjellige rasene og fagfolk so blir kalt inn ved behov.

Denne er pr i dag oppløst, etter omleggingen.

 

 

Avlsorganisasjonene må derfor i fellesskap bli enige om følgende:

- skal vi ha en klagenemnd? Dette var alle enige om at vi måtte ha.

-hvordan bemanne denne? Legetimitet og tillit er viktig her.

-hva kan være klagegjenstand, kåring, utstilling, føring i stambøker etc

-firster

Dette må være godt forankret i alle organisasjonene

Det må være et klart og tydelig regelverk

-Nemnda bør være bygd opp som den tidligere nemnda.

-NHS kan fortsatt stille som sekretariat.

-Klageretten bør inn i avlsplanene og utstillingsreglementene.

-Kåringsnemndene bør fortsette som i dag, og NHS kan fortsette med rådgiver rollen som tidligere. Dette er viktig, da de har opparbeidet seg kunnskap om hvordan mann skriver et vedtak som holder juridisk i klagenemnda.

Vi rekker ikke å gjøre dette arbeidet før årets utstillinger/kåringer, men ble enige om et nytt fellesmøte høsten 2016.

Alle organisasjonene må før neste møte drøfte dette i sin org.og komme med forslag i en slags høringsrunde, så endelige vedtak om klagenemnd kan gjøres på neste felles møte.

* Utstillingsreglementet ved fagkonsulent Turid Hellfjord.

Nytt utstillingreglement laget i fellesskap av alle avlsorganisasjonene må på plass, FØR årets utstillinger.

Turid informerte om de viktigste punktene i gammelt reglement som vi må ta stilling til. Dette blir sendt ut til alle avlsorganisasjonene snarest.

* Siste punkt på lista var Tore Kvam, som informerte om den nye appen til DNT hvor veterinærene registrer vaksiner elektronisk.

Dette bør videreføres til ryttersporten, i samarbeid med Horse Pro, og kan også utvikles til et elektronisk helsekort.

* Fellesmøte ble avsluttet med nok en velsmakende lunch J

 

Akkerhaugen 21.02.16

Tone-Lise Duaas

REFERAT ÅRSMØTE NORSK PINTOFORENING 23 MARS 2013

1.      Godkjenning av innkallelse og saksliste

Årsmøtet godkjenner innkallelse og saksliste.

 2.      Valg av møteleder, referent, møtevitner og tellekorps.

Møteleder Vigdis Aarestrup. Referent Irene Ulset. Møtevitner Benthe Karin Hauge og Merete Nilsen og tellekorps Jennifer Haagensen. Det er 5 stemmeberettiget deltagere på årsmøtet. Betalende medlemmer på årsmøtet er 6 stk. Vigdis Aarestrup ble valgt til å underskrive Årsmøtet referatet.

 3.      Årsmelding v/ Vigdis Aarestrup.

Årsmeldingen ble lest opp og godkjent av årsmøtet.

 4.      Årsregnskap v/ Irene Ulset.

Årsregnskapet ble godkjent.

 5.      Budsjett

Budsjettet ble revidert godkjent.

 6.      Innkomne saker

Det er kommet inn 6 saker fra Merete Nilsen.

·       Egen kontaktperson for Barock Pinto i NPF.

·       Avlsplanen og røntgen som kreves på kårings dagen; Avls planen vil bli stående slik den er i dag.

·       Avlsplanen; Merete ønsker at NPF tar kontakt med P.R.E og Lusitano foreningen for å høre om de er interessert i å åpne for BP avl på sine individer. Dette har styret hatt avstemming på i 2012. Avl på disse vil uansett bli minimal. Avlsplanen ligger ikke offentlig da Starum ikke har lagt den ut.

·       Ulovlig avl av BP via BPS; Merete har sendt inn veldig mye info om BP avl og årsmøtet bestemte at de leser nøye igjennom dette og diskuterer så saken på første styremøte.

·       NPF logo; Merete ønsker å få frem logoen mye bedre på hjemmesiden. Den er veldig usynlig. Thea kan kanskje hjelpe oss med dette.

·       Vedtektene; ønskes endring i paragraf 1 ”Formål tilføyes følgende punkt som vedtekt; ” Foreningen skal arbeide for lovlig avl etter NHS sine krav”. Årsmøtet forklarte at det allerede står i vedtektene at medlemmer som avler ulovlig blir utestengt i 10 år.  

7.      Valg av styret

•       Leder :  Vigdis Aarestrup

•       Nestleder :  Benthe Karin

•       Styremedlem: Sekretær; Merete

•       Varamedlem: Web sidene; Thea Nilsen

•       Varamedlem: Regnskapet; Lill Beate Jørås

•       Kasserer; Vigdis og Lill Beate

·           Styremedlem; Jennifer Haagensen stiller som aktivitets koordinator.

·           Styremedlem: Ungdoms representant i styret.

·           Revisor; Irene Ulset

 8.      Avlsplanen

Den forblir som den er. Styret må presse mer på at den gamle blir slettet og at det ikke ligger noe på nettet fram til den nye er på plass.

 9.      Eventuelt

·       Fordeling av arbeidsoppgaver. Ble gjennomgått på årsmøtet.

·       Det er ingen Pinto hingster på kåring på Østlandet i år. Det skal stilles 2 Pinto hingster i Nord Norge. Vigdis ønsker å dra for å vise at NPF bryr seg og for å bli kjent med våre medlemmer i Nord. Det nye styret bestemte at Vigdis kan dra og representere NPF på denne utstillingen i Nord.

·       Merete ønsker en mer ryddig hjemmeside. Dette blir webansvarlig Thea sin oppgave.