Norsk Pintoforening

Click here to edit subtitle

Norsk Pintoforening's vedtekter

 

                                                      Norsk Pintoforening`s vedtekter

 

Vedtatt p� konstituerende m�te 21.06.2001

Endret p� �rsm�te 28.09.2002

Endret p� �rsm�te 12.10.2003

Endret p� �rsm�te 31.10.2004

Endret p� �rsm�te 12.03.2016

Endret p� ekstraordin�rt �rsm�te 26.05.2018

 

�1; Form�l

# Foreningen skal jobbe for �kt interesse for utbredelsen av Pintoen i Norge.

# Foreningen skal v�re et samlingspunkt for pintointeresserte i Norge

 

�2; Registrering

# Hester med minst tre k�rede ledd i avstamningen, registreres med r�dt pass, og stambokf�res av Norsk Hestesenter. Annen registrering, se avlsplan.

 

�3; Medlemmer

# Alle som st�tter foreningens form�l, kan tas opp som medlem.

# Personer under 18 �r som �nsker medlemskap, m� ha skriftlig samtykke fra foresatte.

# Medlemskap i foreningen er f�rst gyldig og regnes fra den dag f�rste kontingent er betalt.

# Forskjellsbehandling av medlemmene skal ikke forekomme.

 

�4; Stemmerett og valgbarhet

# For � ha stemmerett m� et medlem ha fylt 15 �r, ha v�rt medlem i foreningen minst en m�ned, og ikke skylde foreningen kontingent.

# Alle medlemmer som har stemmerett er valgbare til tillitsverv i foreningen, og som representant til ting eller m�te i overordnede organisasjoner og foreninger.

# Familiemedlemskap gir stemmerett til alle familiemedlemmer p� samme folkeregistrerte adresse som har fylt 15 �r.

 

 

�5; Kontingent

# Kontingenten fastsettes av �rsm�tet.

# Medlemmer som skylder kontingent for mer enn et �r, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem i foreningen. Strykes et medlem kan det ikke tas opp igjen f�r skyldig kontingent er betalt. Skyldig kontingent for mer enn to �r medf�rer opph�r av medlemskapet.

# Nye medlemmer etter 1.juli betaler halv kontingent.

# Utmelding b�r skje skriftlig til styret innen utgangen av november, og gjelder da fra f�rstkommende �rsskifte.

 

�6; Tillitsvalgtes godtgj�relse

# Tillitsvalgte kan motta refusjon for dokumenterte, faktiske utgifter.

# Utgifter til godtgj�relse og refusjon for faktiske utgifter skal fremg� av foreningens budsjett og regnskap.

 

�7; Deltagelse via nett

# Medlemmer/styremedlemmer som ikke kan delta p� �rsm�ter/styrem�ter kan v�re med via nett, og avgi sin stemme p� lik linje med de tilstedev�rende.

 

�8: �rsm�te

# �rsm�te er foreningens h�yeste myndighet og skal avholdes hvert �r i mars eller april m�ned.

# �rsm�te innkalles av styret med minst fire ukers varsel, direkte til medlemmene eller ved kunngj�ring i pressen.

# Forslag som skal behandles p� �rsm�te m� v�re sendt til styret senest tre uker f�r �rsm�tet.

# Fullstendig saksliste m� v�re tilgjengelig for medlemmene senest to uker f�r �rsm�tet.

# Alle foreningens medlemmer har adgang til �rsm�tet. �rsm�tet kan invitere andre personer og/eller media til � v�re tilstede.

# �rsm�tet er vedtaksf�rt dersom det m�ter et antall medlemmer som tilsvarer antall styremedlemmer. Dersom �rsm�tet ikke er vedtaksf�rt kan det innkalles til �rsm�te p� nytt uten krav til minimumsdeltakelse.

# Styremedlemmer har m�teplikt p� �rsm�tet, ved frav�r m� skriftlig, spesifisert og datert fullmakt gis til andre medlemmer.

# Andre saker enn de som st�r p� sakslisten kan behandles hvis 2/ av de fremm�tte krever det.

 

�9; Ledelse av �rsm�tet

# �rsm�tet ledes av valgt m�teleder. M�teleder beh�ver ikke v�re medlem av foreningen.

 

�10: Stemmegivning p� �rsm�tet

# Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for � v�re gyldig v�re truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene.

# Valg foreg�r hemmelig dersom det er fremmet krav om dette. Skal flere velges ved samme avstemming, m� stemmeseddelen inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foresl�tte kandidater, eller et annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

# N�r et valg foreg�r enkeltvis, og en kandidat ikke oppn�r flertall, skal det foretas omvalg mellom de to kandidatene som har flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgj�res valget ved loddtrekning.

 

�11; �rsm�tets oppgaver

# Valg av m�teleder, referent og et m�tevitne som bekrefter referatet p� mail, f�r det legges ut.

# Behandle foreningens �rsmelding.

# Behandle foreningens �rsregnskap i revidert utgave.

# Behandle eventuelle innkomne forslag.

# Fastsette kontingent. 

# Vedta foreningens budsjett.

# Valg av:

Leder

Nestleder

Sekret�r

Kasserer

Minst to styremedlemmer

Minst et varamedlem

�vrige utvalg ved n�dvendighet

Representanter til organisasjoner foreningen er tilsluttet, overensstemmende med denne organisasjonens bestemmelser.

Revisor

Leder, nestleder, sekret�r og kasserer velges for to �r av gangen, og slik at to av disse st�r p� valg hvert �r. To av styremedlemmene velges for to �r, �vrige velges for et �r.

Leder, nestleder, sekret�r, kasserer, styremedlemmer og revisor velges enkeltvis. De �vrige velges gruppevis. Alle valg foreg�r skriftlig hvis det er mer enn et forslag.

�rsm�te kan gj�re vedtak om � opprette eller legge ned grupper.

 

�12; Ekstraordin�rt �rsm�te

# Ekstraordin�rt �rsm�te skal holdes n�r styret bestemmer det, eller n�r minst 1/3 av de stemmeberettigede medlemmene krever det. Det innkalles skriftlig senest to uker f�r det skal holdes.

# Ekstraordin�rt �rsm�te skal bare behandle den eller de saker som kravet om �rsm�te omfatter, og som er kunngjort i innkallingen.

 

�13; Styret

# Foreningen ledes av styret som er foreningens h�yeste myndighet mellom �rsm�tene.

# Styret skal iverksette �rsm�tes og overordnede myndigheters vedtak og bestemmelser. Styret skal holde m�te etter behov.

# Styret skal ved behov nedsette og oppl�se komiteer, arbeidsgrupper mm og utarbeide instruks for disse.

# Styret skal oppnevne de n�dvendige representanter utad, utover de som det tilligger �rsm�tet � velge.

# Styret skal administrere og f�re n�dvendig protokoll med foreningens �konomi.

# Styret representerer foreningen utad.

# For � v�re beslutningsdyktige m� minst halvparten av styrets medlemmer avgi stemme, Ved stemmelikhet teller lederens stemme dobbelt.

# Valgte leder er foreningens ansvarlige representant. Leder har den daglige ledelse av foreningen, leder styrets forhandlinger og, med mindre styret har bestemt noe annet, foreningens medlemsm�ter.

# Nestleder fungerer som leder ved dennes frav�r. Nestleder skal dessuten utf�re sentrale og viktige arbeidsoppgaver innen foreningen.

# Sekret�ren skal f�re protokoll fra alle styrem�ter, medlemsm�ter og �rsm�ter. Sekret�ren skal i samr�d med leder forberede alle styrem�ter og f�re foreningens korrespondanse. Sekret�ren skal v�re foreningens arkivar.

# Kassereren har ansvaret for alle inn/utbetalinger, kontering av bilag, regnskapsf�ring og � ferdigstille �rsregnskap og balanseregnskap, samt levere disse til revisor i god tid f�r �rsm�tet.

# Styret kan ta avgj�relser pr telefon eller nettm�ter.

 

�14; Grupper/avdelinger

# Foreningen kan organiseres med avdelinger og/eller utvalg. Disse skal ledes av oppnevnte tillitspersoner eller av valgte styrer. Foreningens �rsm�te bestemmer opprettelsen av avdelinger/grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes.

# For avdelinger/gruppers �konomiske forpliktelser hefter hele foreningen, og avdelinger/grupper kan ikke inng� avtaler eller representere foreningen utad uten styrets godkjennelse.

 

�15; Vedtektsendring

# Vedtektsendringer kan bare foretas p� ordin�rt eller ekstraordin�rt �rsm�te, og m� ha alminnelig flertall for � bli godkjent.

 

�16; Oppl�sning

# Oppl�sning kan bare behandles p� ordin�rt �rsm�te. Blir oppl�sningen vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles til ekstraordin�rt �rsm�te tre m�neder senere. For at foreningen skal oppl�ses, m� vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

# Sammenslutning med andre organisasjoner/foreninger anses ikke som oppl�sning av foreningen.

# Vedtak om sammenslutning og n�dvendig vedtektsendring som f�le av dette, treffes i samsvar med foreningens bestemmelser om vedtektsendringer, jfr.�15.

# Ved oppl�sning sendes foreningens arkiv til Norsk Hestesenter.

# Ved oppl�sning sendes foreningens midler til FOD eller Politihestenes venner.