top of page

Norsk Pintoforening's vedtekter

Norsk Pintoforening`s vedtekter

Vedtatt på konstituerende møte 21.06.2001

Endret på årsmøte 28.09.2002

Endret på årsmøte 12.10.2003

Endret på årsmøte 31.10.2004

Endret på årsmøte 12.03.2016

Endret på ekstraordinært årsmøte 26.05.2018

1; Formål

# Foreningen skal jobbe for økt interesse for utbredelsen av Pintoen i Norge.

# Foreningen skal være et samlingspunkt for pintointeresserte i Norge

2; Registrering

# Hester med minst tre kårede ledd i avstamningen, registreres med rødt pass, og stambokføres av Norsk Hestesenter. Annen registrering, se avlsplan.

3; Medlemmer

 

# Alle som stætter foreningens formål, kan tas opp som medlem.

 

# Personer under 18 år som ænsker medlemskap, må ha skriftlig samtykke fra foresatte.

 

# Medlemskap i foreningen er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt.

 

# Forskjellsbehandling av medlemmene skal ikke forekomme.

4; Stemmerett og valgbarhet

 

# For å ha stemmerett må et medlem ha fylt 15 år, ha vært medlem i foreningen minst en måned, og ikke skylde foreningen kontingent.

 

# Alle medlemmer som har stemmerett er valgbare til tillitsverv i foreningen, og som representant til ting eller møte i overordnede organisasjoner og 

foreninger.

 

# Familiemedlemskap gir stemmerett til alle familiemedlemmer på samme folkeregistrerte adresse som har fylt 15 år.

5; Kontingent

 

# Kontingenten fastsettes av årsmøtet.

 

# Medlemmer som skylder kontingent for mer enn et år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem i foreningen. Strykes et medlem kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt. Skyldig kontingent for mer enn to år medfører opphør av medlemskapet.

 

# Nye medlemmer etter 1.juli betaler halv kontingent.

 

# Utmelding bør skje skriftlig til styret innen utgangen av november, og gjelder da fra førstkommende årsskifte.

6; Tillitsvalgtes godtgjørelse

 

# Tillitsvalgte kan motta refusjon for dokumenterte, faktiske utgifter.

 

# Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av foreningens budsjett og regnskap.

7; Deltagelse via nett

 

# Medlemmer/styremedlemmer som ikke kan delta på årsmøter/styremøter kan være med via nett, og avgi sin stemme på lik linje med de tilstedeværende.

8: Årsmæte

 

# Årsmøte er foreningens høyeste myndighet og skal avholdes hvert år i mars eller april måned.

 

# Årsmøte innkalles av styret med minst fire ukers varsel, direkte til medlemmene eller ved kunngjøring i pressen.

 

# Forslag som skal behandles på årsmøte må være sendt til styret senest tre uker før årsmøtet.

 

# Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest to uker før årsmøtet.

 

# Alle foreningens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede.

 

# Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall medlemmer som tilsvarer antall styremedlemmer. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.

 

# Styremedlemmer har møteplikt på årsmøtet, ved fravær må skriftlig, spesifisert og datert fullmakt gis til andre medlemmer.

 

# Andre saker enn de som står på sakslisten kan behandles hvis 2/ av de fremmøtte krever det.

9; Ledelse av årsmøtet

 

# Årsmøtet ledes av valgt møteleder. Møteleder behøver ikke være medlem av foreningen.

10: Stemmegivning på årsmøtet

 

# Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet 

med alminnelig flertall av de avgitte stemmene.

 

# Valg foregår hemmelig dersom det er fremmet krav om dette. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmeseddelen inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller et annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

 

# Når et valg foregår enkeltvis, og en kandidat ikke oppnår flertall, skal det foretas omvalg mellom de to kandidatene som har flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

11; Årsmætets oppgaver

 

# Valg av mæteleder, referent og et mætevitne som bekrefter referatet på mail, før det legges ut.

 

# Behandle foreningens årsmelding.

 

# Behandle foreningens årsregnskap i revidert utgave.

 

# Behandle eventuelle innkomne forslag.

 

# Fastsette kontingent.

 

# Vedta foreningens budsjett.

 

# Valg av:

 

Leder

 

Nestleder

 

Sekretær

 

Kasserer

 

Minst to styremedlemmer

 

Minst et varamedlem

 

Øvrige utvalg ved nødvendighet

 

Representanter til organisasjoner foreningen er tilsluttet, overensstemmende med denne organisasjonens bestemmelser.

 

Revisor

 

Leder, nestleder, sekretær og kasserer velges for to år av gangen, og slik at to av disse står på valg hvert år. To av styremedlemmene velges for to år, øvrige velges for et år.

 

Leder, nestleder, sekretær, kasserer, styremedlemmer og revisor velges enkeltvis. De øvrige velges gruppevis. Alle valg foregår skriftlig hvis det er mer enn et forslag.

 

Årsmøte kan gjøre vedtak om å opprette eller legge ned grupper.

12; Ekstraordinært årsmøte

 

# Ekstraordinært årsmøte skal holdes når styret bestemmer det, eller når minst 1/3 av de stemmeberettigede medlemmene krever det. Det innkalles skriftlig senest to uker før det skal holdes.

 

# Ekstraordinært årsmøte skal bare behandle den eller de saker som kravet om årsmøte omfatter, og som er kunngjort i innkallingen.

13; Styret

 

# Foreningen ledes av styret som er foreningens høyeste myndighet mellom årsmøtene.

 

# Styret skal iverksette årsmøtes og overordnede myndigheters vedtak og bestemmelser. Styret skal holde møte etter behov.

 

# Styret skal ved behov nedsette og oppløse komiteer, arbeidsgrupper mm og utarbeide instruks for disse.

 

# Styret skal oppnevne de nødvendige representanter utad, utover de som det tilligger årsmøtet å velge.

 

# Styret skal administrere og føre nødvendig protokoll med foreningens økonomi.

 

# Styret representerer foreningen utad.

 

# For å være beslutningsdyktige må minst halvparten av styrets medlemmer avgi stemme, Ved stemmelikhet teller lederens stemme dobbelt.

 

# Valgte leder er foreningens ansvarlige representant. Leder har den daglige ledelse av foreningen, leder styrets forhandlinger og, med mindre styret har bestemt noe annet, foreningens medlemsmøter.

 

# Nestleder fungerer som leder ved dennes fravær. Nestleder skal dessuten utføre sentrale og viktige arbeidsoppgaver innen foreningen.

 

# Sekretæren skal føre protokoll fra alle styremøter, medlemsmøter og årsmøter. Sekretæren skal i samråd med leder forberede alle styremøter og føre foreningens korrespondanse. Sekretæren skal være foreningens arkivar.

 

# Kassereren har ansvaret for alle inn/utbetalinger, kontering av bilag, regnskapsføring og å ferdigstille årsregnskap og balanseregnskap, samt levere disse til revisor i god tid før årsmøtet.

 

# Styret kan ta avgjørelser pr telefon eller nettmøter.

14; Grupper/avdelinger

 

# Foreningen kan organiseres med avdelinger og/eller utvalg. Disse skal ledes av oppnevnte tillitspersoner eller av valgte styrer. Foreningens årsmøte bestemmer opprettelsen av avdelinger/grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes.

 

# For avdelinger/gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele foreningen, og avdelinger/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere foreningen utad uten styrets godkjennelse.

15; Vedtektsendring

 

# Vedtektsendringer kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte, og må ha alminnelig flertall for å bli godkjent.

16; Oppløsning

 

# Oppløsning kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsningen vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles til ekstraordinært årsmøte tre måneder senere. For at foreningen skal oppløses, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

 

# Sammenslutning med andre organisasjoner/foreninger anses ikke som oppløsning av foreningen.

 

# Vedtak om sammenslutning og nødvendig vedtektsendring som føle av dette, treffes i samsvar med foreningens bestemmelser om vedtektsendringer, jfr.£15.

 

# Ved oppløsning sendes foreningens arkiv til Norsk Hestesenter.

 

# Ved oppløsning sendes foreningens midler til FOD eller Politihestenes venner.

bottom of page